Pyły w środowisku pracy

Pyły przemysłowe to cząstki ciał stałych powstałe w wyniku procesów technologicznych, o średnicy ziaren do 100 pm, które mogą przez pewien czas pozostawać w stanie zawieszonym w rozpraszającym je powietrzu.
Pyły są jednym z podstawowych zagrożeń występujących w przemyśle. Działanie pyłów na organizm ludzki może powodować mechaniczne uszkodzenie błon śluzowych lub skóry, chorobę uczuleniową, pylicę płuc, a także choroby nowotworowe.

pyły w środowisku pracy

Działanie pyłów na człowieka może być przyczyną chorób zawodowych. Stopień szkodliwości oddziaływania pyłu przemysłowego na organizm oraz dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zależą od następujących parametrów:
– rodzaju i właściwości pyłu wynikających z własności substancji, z których powstał;
– wielkości poszczególnych cząstek (np. pyły respirabilne o średnicy poniżej 7 mm mogą przedostawać się do obszaru wymiany gazowej płuc i zalegać tam przez dłuższy czas);
– stężenia pyłu w powietrzu;
– czasu narażenia pracownika;
– rozpuszczalności pyłu w płynach ustrojowych człowieka;
– kształtu cząstek pyłu zależnego od ich struktury krystalicznej;
– zawartości w pyle wolnej krystalicznej krzemionki, powodującej rozwój tkanki łącznej i zmiany nowotworowe w płucach;
– właściwości wybuchowych pyłu;
– ładunku elektrostatycznego pyłu.

Podstawą zmniejszania narażenia na pyły jest systematyczna kontrola stężeń pyłów stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz przestrzeganie przez pracowników zasad bhp.

Podkłady do podłóg suche

Podkłady ze spoiwem gipsowym (anhydrytowym) mogą być stosowane tylko w pomieszczeniach suchych lub z dobrą izolacją wodoszczelną. Choć są droższe od posadzek cementowych, stosuje się je często, gdyż są to podkłady samopoziomujące, nie- wymagające listew i zacierania.

podłogi

Wykonywane są z gotowych fabrycznych mieszanek. Gdy mamy do wykonania znaczną ilość podkładów, powinniśmy wykorzystać agregat mieszająco-pompujący, w którym następuje zaprawienie suchej mieszanki wodą i podanie jej wężem na podłogę. Wylaną powierzchnię odpowietrza się za pomocą walca odpowietrzającego. Podkłady powiązane z podłożem mogą mieć grubość 10-25 mm, a podkłady pływające układane na warstwie izolacji 25-30 mm. Niektórzy producenci dopuszczają nawet mniejsze grubości podkładów wylewanych – nawet 2 mm, ale ich grubość w znacznym stopniu zależy od nierówności podłoża i ewentualnego zastosowania ogrzewania podłogowego.
Podkłady suche mogą być wykonane z płyt gipsowych (anhydrytowych), płyt wiórowych, porowatych płyt pilśniowych lub z płyt gipsowo-włóknowych. Stosuje się również płyty gipsowo-kartonowe układane mijankowo w dwóch warstwach. Wszystkie podkłady suche mogą być stosowane tylko w pomieszczeniach, w których nie występuje wilgoć.
Podkłady z mało wymiarowych prefabrykatów na spoiwie anhydrytowych są najczęściej stosowanymi podkładami suchymi. Wykonuje się je z płyt o wymiarach, które umożliwiają ich ręczne układanie. Produkowane są zwykłe płyty grubości 40 mm i wymiarach 600 x 600 mm. Układa się je na sucho na warstwie izolacyjnej, a spoiny zalewa zaczynem gipsowym. Na wierzchu wykonuje się kilkumilimetrową warstwę wyrównującą, zapewniającą równość i gładkość podkładu.

Mikroklimat gorący

mikroklimat

Mikroklimat gorący panuje w pomieszczeniach, w których korzysta się z urządzeń emitujących promieniowanie cieplne, czyli takich źródeł ciepła, jak urządzenia do obróbki cieplnej, piece hutnicze, piekarnicze. Środowisko termiczne można zaklasyfikować do mikroklimatu gorącego na podstawie badań określonych normą PN-EN 27243:2005.

Zmniejszenie ryzyka szkodliwych dla zdrowia skutków pracy w mikroklimacie gorącym zapewnia kilkudniowa aklimatyzacja pracowników.